Krzysztof Ciecióra

Szczyt Agrifish

Szczyt Agrifish

Szczyt Agrifish

Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ciecióra reprezentował Polskę podczas szczytu

#Agrifish w Vigo, w Hiszpani.

Najważniejsze cele dyskusji

Podczas głównego posiedzenia plenarnego uczestnicy dyskutowali nt. dekarbonizacji. Temat

przewodni posiedzenia plenarnego, przewidziany do dyskusji, brzmiał: Inwestycje na rzecz

zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa: dążenie do obniżenia emisyjności.

W czasie sesji roboczej posiedzenia plenarnego uczestnicy skoncentrowali się na określeniu

wspólnych celów, niezbędnych do osiągnięcia postępu w procesie dekarbonizacji wspólnotowego

sektora rybołówstwa i akwakultury.

Głównym celem było wypracowanie modelu pomocy europejskiej flocie i akwakulturze w

stopniowym dostosowaniu się do zrównoważenia środowiskowego, aby sprostać jednemu z wyzwań

Europejskiego Zielonego Ładu. Jest nim zaprzestanie produkcji netto emisji gazów cieplarnianych do

 

2050 r., w zgodzie ze społeczno-ekonomiczną rentownością.

Transformacja energetyczna

– Podkreślamy wagę transformacji energetycznej, której celem, oprócz zmniejszenia wpływu

rybołówstwa na ekosystem morski, jest również ograniczenie zużycia paliw kopalnianych. Ich ceny

wzrosły w związku z agresją Rosji na Ukrainę – powiedział wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi,

prezentując stanowisko Polski.

W swoim przemówieniu podsekretarz stanu odniósł się również do komunikatu Komisji Europejskiej,

dotyczącego transformacji energetycznej. Wskazał, że nie ma w nim konkretnych propozycji

zastąpienia paliw kopalnych.

– Opracowanie odpowiedniej technologii jest procesem długotrwałym, który może uniemożliwić

szybkie osiągnięcie ambitnych celów. Silniki elektryczne, coraz powszechnie wykorzystywane w

motoryzacji, nie są rozwiązaniem, które można byłoby wykorzystać na statkach rybackich – stwierdził

wiceminister Ciecióra.

Podsekretarz stanu podkreślił, że nie powinniśmy również zapominać o ochronie rybołówstwa

małoskalowego w procesie transformacji energetycznej, gdyż będzie to dla niego dużym wyzwaniem.

Zwrócił także uwagę na wielkość dostępnej i niewykorzystanej dotychczas w Polsce zdolności

połowowej, która nie pozwoli na modernizację jednostek pływających w sposób spełniający wymogi

transformacji energetycznej.

– Konieczne zatem wydaje się rozważenie możliwości zwiększenia zdolności połowowych

poszczególnych państw członkowskich pod warunkiem, że zdolność ta zostanie przeznaczona

 

wyłącznie na tę transformację – ocenił wiceminister Ciecióra.

Finansowanie transformacji energetycznej

W kwestii finansowania całego przedsięwzięcia wiceminister podkreślił konieczność ułatwienia przez

KE dostępu do finansowania transformacji energetycznej ze środków Europejskiego Funduszu

Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA).

– Brak możliwości wykorzystania środków z funduszu, również przez statki z segmentów floty, które

nie są zrównoważone, może mieć negatywny wpływ na jej efektywność – zaznaczył podsekretarz

stanu.

Wspólne wnioski

Wiceminister Ciecióra podkreślił, że osiągnięcie transformacji energetycznej i dekarbonizacji będzie

niewątpliwie stanowiło duże wyzwanie dla polskiej floty i sektora akwakultury.

27 przedstawicieli UE ds. rybołówstwa przedstawiło swoje poglądy nt. wyzwań stojących przed

sektorem. Uczestnikom dyskusji udało się osiągnąć szerokie porozumienie co do konieczności

poczynienia postępów w realizacji podstawionego celu dekarbonizacji. Ocenili, że potrzebna jest

 

jednak dalsza dyskusja w kwestii sprostania wyzwaniom związanym z finansowaniem nowych

statków i obecnym ograniczeniom zdolności połowowej.

Źródło informacji: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ważne informacje dla rolników

Przypominamy, że od 4 sierpnia rozpoczynamy wypłatę II transzy pomocy zbożowej tym rolnikom ,

którzy sprzedali pszenicę i grykę po 15 kwietnia. Dopłata za tę pszenicę wynosi 3025zł/ha.

Warto podkreślić, że do tej pory 58 tysięcy rolników, którzy sprzedali swoje zboże do 14 kwietnia i

złożyli wnioski o dopłatę, otrzymało już około 600 mln złotych pomocy w ramach I transzy.

 

Ponadto gospodarstwa do 5 ha mogą już składać wniosek o ryczałt w płatnościach bezpośrednich.

Obniżone zostały wymagania obsady dla zwierząt z 0,5 DJP/ha do 0,3 DJP/ha …

Szczegóły naborów znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 

link: wsparcia dla rolników którzy sprzedali pszenice lub gryk